คุณสมบัติและการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน

คุณสมบัติเบื้องต้นของจิตอาสาพระราชทาน มี 4 ประการ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทยหรือผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
 3. ไม่เบียดบังเวลาราชการ
 4. ไม่เสียการเรียน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสาพระราชทาน มี 7 ประการ ดังนี้

 1. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
 2. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 3. มีวินัยและความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายบ้านเมือง
 4. มีกริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย
 5. ไม่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดอื่นใดในขณะปฏิบัติงาน
 6. มีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม
 7. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

การแต่งกายของจิตอาสาพระราชทาน

          แต่งกายด้วยเสื้อพระราชทานหรือเสื้อสีสุภาพที่ไม่มีการระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคลบุคคลใด ๆ กรณีนักเรียนนักศึกษาสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบ หรือสวมใส่กระโปรง / กางเกงของสถานศึกษาได้สวมหมวกแก๊ปและผ้าพันคอที่ได้รับพระราชทาน ติดบัตรประจำตัวจิตอาสาฯโดยการแต่งกายต้องมีความรัดกุม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยมีข้อควรระวัง คือ

 • จิตอาสาฯ ที่ลงทะเบียนถูกต้องเท่านั้นที่สามารถแต่งกายตามที่กำหนดข้างต้นได้
 • ชุดเครื่องแบบจิตอาสาฯ ไม่เป็นมรดกตกทอด ไม่สามารถมอบต่อให้ผู้อื่นได้
 • ห้ามทำเลียนแบบ (เนื่องจากมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย) และห้ามจำหน่ายจ่ายแจก

การรับสมัครและการรับลงทะเบียน
     คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีดังนี้
    1. มีสัญชาติไทยหรือผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดย
       ถูกต้องตามกฎหมาย
    2. ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
    3. ไม่เบียดบังเวลาราชการ
    4. ไม่เสียการเรียน

การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน
    ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
(ศอญ.จอส.พระราชทาน) กำหนดช่วงเวลาและสถานที่การเปิดรับสมัครในแต่ละรอบ

ขั้นตอนในการสมัครและการลงทะเบียน

          กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดที่กำหนดในใบสมัครและยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่และถ่ายภาพเพื่อบันทึก ไว้เป็นข้อมูลของจิตอาสา และเพื่อจัดทำบัตรประจำตัว

          เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ความถนัดในการทำงานและทักษะในด้านต่างๆของผู้สมัครเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดกลุ่มตามประเภทงานของจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ

          เข้าประจำที่ในสถานที่ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด เพื่อทำพิธีรับพระราชทานเครื่องแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอ