โครงสร้างและการบริหารจัดการโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน

                         โครงการจิตอาสาพระราชทาน มีโครงสร้างและการบริหารจัดการ ดังนี้                                           เพื่อให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบตามพระราโชบาย จึงให้ดำเนินการ ดังนี้                                                                                                    ๑.  ภารกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนรวมทั้งการป้องกัน บรรเทา และช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ประชาชนมีสุข ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนกิจการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.จอส.๙๐๔) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ                                                                                     
๒.  การแบ่งมอบ  เป็นหน่วยดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
๓.  ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ  มีดังนี้.-                                                                                             ๓.๑ ติดตามและส่งเสริมตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน                                                                                           
     ๓.๒ วางแผน ดำเนินการ และประสานงาน ในการป้องกัน บรรเทา และช่วยเหลือประชาชน จากภัยพิบัติ รวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่จากสภาพภัยพิบัติ                                                                                                                                         ๓.๓ ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถของจิตอาสาและผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน                     ๓.๔ จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ภาพที่ ๑  ผังโครงสร้าง  โครงการจิตอาสาพระราชทาน

  ๔. การจัด ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.๙๐๔) ประกอบด้วย สำนักงานผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และส่วนงานจำนวน ๓ หน่วย ดังนี้.-                                                                                ๔.๑ ฝ่ายอำนวยการจิตอาสา (ฝอ.จอส.)                                                                                                          ๔.๒ โรงเรียนจิตอาสา (ร.ร.จอส.)                                                                                                                  ๔.๓ กองกำลังจิตอาสา (กกล.จอส.)                                                                                                          ๕. สำนักงานผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีหน้าที่ ควบคุม บังคับบัญชา ปกครอง และกำกับดูแลการปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนกิจการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                       
๖. ฝ่ายอำนวยการจิตอาสา มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                         
๗. โรงเรียนจิตอาสา มีหน้าที่ ให้การฝึกและศึกษารวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้เป็นกำลังหลักในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่                                                       
๘. กองกำลังจิตอาสา มีหน้าที่ ควบคุม บังคับบัญชา อำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนกิจการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                                     ภาพที่ ๒  ผังโครงสร้าง  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค (ศอ.จอส.ภาค)

                          ภาพที่ ๓  ผังโครงสร้าง  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัด…./กทม. (ศอ.จอส. จังหวัด/กทม.)

                          ภาพที่ ๔  ผังโครงสร้าง  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอ……./เขต (ศอ.จอส.  อำเภอ/เขต)