โครงการจิตอาสาที่สำคัญ

๑.โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า
๒.โครงการจิตอาสาพัฒนา คลองเปรมประชากร
๓.โครงการท่อลอด ถนนวิภาวดีรังสิต