ประกาศ เรื่องรับบัตรประจำตัวจิตอาสาฯ

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560

        โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประกาศ เรื่องรับบัตรประจำตัวจิตอาสา ฯ ตามที่ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ ได้เปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาฯ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้นจึงขอเชิญประชาชนจิตอาสาฯ ที่สมัครในวันเวลาดังกล่าวสามารถมารับบัตรประจำตัวจิตอาสา ฯ

        ในวันที่ ๑๘ – ๓๑ สิงหาคมห้วงเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ