สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมโรงเรียนบางสวรรค์ อำเภอพระแสง หอประชุมโรงเรียนบ้านเขาสามยอด อำเภอเคียนซา และหอประชุมโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

          ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้ผลกระทบจาการเกิดอุทกภัยให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานอาหารเลี้ยงราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วยต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ