ประชาสัมพันธ์เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดพระราชพิธีวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ในพระบรมมหาราชวัง   ดังนี้

วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ตั้งเปรียญพระภิกษุและสามเณร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ