ประชาสัมพันธ์เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562