ประชาสัมพันธ์ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ