ประชาสัมพันธ์ปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ