พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563

      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการโภชนาการของเด็กที่ทุพพลภาพ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใส ห่างไกลจากโรคาพยาธิ รวมทั้งยังทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (COVID-19)
    วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กที่ทุพพลภาพ เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย และมีสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่ดี ร่าเริง แจ่มใส สามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่เด็ก คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันนี้ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กที่ทุพพลภาพ เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย และมีสิ่งของ ที่จำเป็นไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่ดี ร่าเริง แจ่มใส สามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่เด็ก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า มีเด็กในความอุปการะ ๓๗๒ คน และมีเจ้าหน้าที่ ๑๕๙ คน ให้ความอุปการะเด็กอ่อนพิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ ๗ ปี และเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเพื่อส่งต่อ จากทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น เป็นเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวประสบปัญหา หรือเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ทั้งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสภาพ และสามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขต่อไป
วันนี้ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กที่ทุพพลภาพ เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย และมีสิ่งของ ที่จำเป็นไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่ดี ร่าเริง แจ่มใส สามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่เด็ก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า มีเด็กในความอุปการะ ๓๗๒ คน และมีเจ้าหน้าที่ ๑๕๙ คน ให้ความอุปการะเด็กอ่อนพิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ ๗ ปี และเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเพื่อส่งต่อ จากทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น เป็นเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวประสบปัญหา หรือเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ทั้งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสภาพ และสามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขต่อไป
วันนี้ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กที่ทุพพลภาพ เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย และมีสิ่งของ ที่จำเป็นไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่ดี ร่าเริง แจ่มใส สามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่เด็ก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า มีเด็กในความอุปการะ ๓๗๒ คน และมีเจ้าหน้าที่ ๑๕๙ คน ให้ความอุปการะเด็กอ่อนพิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ ๗ ปี และเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเพื่อส่งต่อ จากทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น เป็นเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวประสบปัญหา หรือเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ทั้งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสภาพ และสามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขต่อไป
วันนี้ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กที่ทุพพลภาพ เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย และมีสิ่งของ ที่จำเป็นไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่ดี ร่าเริง แจ่มใส สามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่เด็ก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า มีเด็กในความอุปการะ ๓๗๒ คน และมีเจ้าหน้าที่ ๑๕๙ คน ให้ความอุปการะเด็กอ่อนพิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ ๗ ปี และเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเพื่อส่งต่อ จากทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น เป็นเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวประสบปัญหา หรือเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ทั้งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสภาพ และสามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขต่อไป
วันนี้ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กที่ทุพพลภาพ เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย และมีสิ่งของ ที่จำเป็นไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่ดี ร่าเริง แจ่มใส สามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่เด็ก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า มีเด็กในความอุปการะ ๓๗๒ คน และมีเจ้าหน้าที่ ๑๕๙ คน ให้ความอุปการะเด็กอ่อนพิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ ๗ ปี และเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเพื่อส่งต่อ จากทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น เป็นเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวประสบปัญหา หรือเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ทั้งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสภาพ และสามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขต่อไป
วันนี้ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กที่ทุพพลภาพ เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย และมีสิ่งของ ที่จำเป็นไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่ดี ร่าเริง แจ่มใส สามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่เด็ก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า มีเด็กในความอุปการะ ๓๗๒ คน และมีเจ้าหน้าที่ ๑๕๙ คน ให้ความอุปการะเด็กอ่อนพิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ ๗ ปี และเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเพื่อส่งต่อ จากทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น เป็นเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวประสบปัญหา หรือเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ทั้งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กที่ทุพพลภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสภาพ และสามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ