โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการอนุรักษ์ป่าและช้าง อยู่ร่วมกันอย่างมีสุข

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563
โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้าง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ