พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากภัยธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดตรัง   ในการนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดตรัง
        วันที่  30 ตุลาคม  2563   เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี  ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
        จังหวัดตรังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันระดับ 3   และพายุโซนร้อนหลิ่นฟา แผ่ปกคลุ่มพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2563  ส่งผลทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องกันเป็นวงกว้าง  เกิดน้ำป่าไหลหลาก  ดินโคลนถล่ม  และน้ำท่วมฉับพลันเข้าท่วมในพื้นที่ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตร  สิ่งสาธารณประโยชน์ และทรัพย์สินบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ  ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ให้รับทราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง

        องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งใน 9 อำเภอ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ