พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พระราชทานในวโรกาสต่างๆ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ