พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
        สระบ่อดินขาวเป็นแหล่งน้ำที่พระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อการบริโภคอุปโภคและพื้นที่ทำการเกษตร  ซึ่งแต่เดิมเมื่อปี ๒๔๕๘ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ได้ดำเนินการขุดดินขาวซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตปูนซีเมนต์ ที่ตำบลพรหมนิมิต   และต่อมาเมื่อไม่ได้ขุดดินขาวแล้ว พื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นแอ่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ความจุ ๑๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  มีพื้นที่รอบบ่อ ๑.๓๒๐ กิโลเมตร  พื้นที่บ่อรวมประมาณ ๒๓ ไร่เศษ และพื้นที่ราบจำนวนประมาณ ๗๖๖ ไร่  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  จึงได้ดำเนินการให้ประชาชนทั่วไปเช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตร และเพื่อการอยู่อาศัย  
        ทั้งนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้  เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ และประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างมั่นคง  โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  และพัฒนาสระบ่อดินขาวให้เป็นพื้นที่รองรับการกักเก็บน้ำในฤดูฝน สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนต่อไป
        จากนั้น  เสด็จเข้าพลับพลาที่ประทับ พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว แล้วทรงพระดำเนินทอดพระเนตรทัศนียภาพบริเวณสระบ่อดินขาว 

        ในโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด  อาทิ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยขาว ปลากระโห้ ลงในสระบ่อดินขาว  และทอดพระเนตรแปลงเกษตรกรรมของราษฎรผู้ใช้น้ำที่ได้รับประโยชน์จากบ่อดินขาวโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)  จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จบริเวณพื้นที่สระบ่อดินขาว  สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 4 อำเภอตาคลี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อเวลา 22.26 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ