พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 -2560

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563

     วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 17.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และรับพระราชทานปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

     เวลา 19.52 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพโรคทั่วไป บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์ และตรวจภาพจอประสาทตา รวมทั้งบริการด้านทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน การตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน
     ในการออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาในวันนี้ มีผู้รับการตรวจรักษา 319 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคอายุรกรรม โรคทั่วไป โรคทางตา และโรคหู คอ จมูก ในการนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 6 ราย ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคเนื้องอกในสมอง กระดูกข้อสะโพกซ้ายหัก ผู้ป่วยพังผืดที่แขนซ้ายยึดกระดิกนิ้วมือไม่ได้ และแขนงอใช้การไม่ได้ เนื่องจากถูกงูเห่ากัดตอนอายุ 2 ขวบ และโรคทางพันธุกรรม ทำให้เซลล์ในร่างกายเจริญผิดปกติ มีอาการชักเกร็งตลอดเวลากับพระราชทานกล่องยาพระราชทานและเงินค่าพาหนะสำหรับเดินทางไปทำการรักษา ทั้งนี้ ทรงสอบถามถึงอาการเจ็บป่วยด้วยความสนพระราชหฤทัยและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วย

     จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การแกะสลักไม้ การทอผ้าจกกะเหรี่ยง และการปักลูกเดือย ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวอีกทางหนึ่ง และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานศิลปาชีพให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตลอดจนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยา ฯลฯ

      ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อมาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ยังความ
ปลี้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ