พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2563

     วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 16.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

     เวลา 18.32 น.สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560
     ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบกสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในพื้นที่ มาออกหน่วยทำการรักษาโรค ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ปกครองบัณฑิต เพื่อให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการตรวจรักษาประชาชน ได้แก่อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์โรคไต จักษุแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ กระดูกและข้อ พร้อมเครื่องมือเฉพาะทางพระราชทาน ที่นำมาตรวจรักษาในวันนี้ อาทิ เครื่องตรวจจอประสาทตา เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจ เครื่องอัลตราซาวด์ , อีกทั้งรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
     ในวันนี้มีผู้เข้าบริการตรวจรักษาทั้งหมด จำนวน 322 ราย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับคนไขไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 5 ราย พร้อมพระราชทานกล่องยาและเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษา ทั้งยังทรงซักถามถึงอาการป่วยด้วยความสนพระราชหฤทัย ยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและญาติอย่างหาที่สุดมิได้

     จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ อาทิ โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี “ทรงชื่นชมการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ต้านภัยโควิด -19 ได้พระราชทานคำแนะนำให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากเป็นการจ้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่อีกแห่งหนึ่ง

     ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 17 จังหวัดทางภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุน ภูมิปัญญา OTOP เชิงบูรณาการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” และทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน นำมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่นให้เข้มแข็งต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ