พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2563

     วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 15.47 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

     เวลา 17.46 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพโรคทั่วไป บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์ และตรวจภาพจอประสาทตา รวมทั้งบริการด้านทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน การตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน
     ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ให้การตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 จึงพระราชทานคำแนะนำให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ควรได้เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่
     ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าบริการตรวจรักษาทั้งหมด จำนวน 362 ราย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับคนไข้ไวในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 7 ราย ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ประสาทหูไม่ได้ยินทั้งสองข้าง และโรคมะเร็ง พร้อมพระราชทานกล่องยาและเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษา และทรงซักถามถึงอาการป่วยด้วยความสนพระราชหฤทัยและทรงห่วงใย ยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและญาติอย่างหาที่สุดมิได้

     จากนั้น ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 17 จังหวัดทางภาคเหนือ โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุน ภูมิปัญญา OTOP เชิงบูรณาการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ทอดพระเนตรการสาธิตเพ้นท์ร่มจากต้นฝ้ายของกลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งร่มเป็นผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาของชาวเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยโบราณและสืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ แต่เดิมชาวบ้านทำแต่ร่มกระดาษสา ต่อมาได้มีการพัฒนาเปลี่ยนมาเป็นร่มผ้าหลายรูปแบบ จนเป็นที่สนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

     ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนามาปรับใช้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน นำมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปให้ความรู้แก่คนในชุมชนเพื่อสืบทอดความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

     ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อมาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนทั่วไป อย่างทั่วถึง ยังความปลี้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ