พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563

     วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

     เวลา 19.57 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานอเนกประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งป่วยด้วยโรค    เนื้องอกที่ก้านสมอง โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคกระดูกงอก โรคเด็กดักแด้ และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด จำนวน 6 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกล่องยาพระราชทานกับเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษา ทรงสอบถามอาการป่วยและแนวทางการรักษาด้วยความห่วงใย ทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วย ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
     ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ในครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวงร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยให้บริการแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติของบัณฑิต รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไป ตรวจโรคเฉพาะทางด้วยเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่มีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และตรวจภาพจอประสาทตา และหน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม รวมทั้งรถตรวจเชี้อชีวนิรภัยพระราชทาน ออกหน่วยให้บริการเก็บตัวอย่างโดยห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

     จากนั้น ทอดพระเนตรผลงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การแกะสลักหนังตะลุง โครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งทอภาคใต้ ผ้าฝ้ายลายดอกพิกุล ผ้าฝ้ายลายดอกแก้ว ผ้าทอจากสีธรรมชาติจากป่าฮาลาบาลา ผ้าจากเส้นใยปอเทือง ผลิตภัณฑ์เครื่องเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากต้นปอเทือง และผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิสังคม โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมและพัฒนาท้องถิ่นของตน

     ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อมาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัยพระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ