พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563

     วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

     เวลา 19.57 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานอเนกประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคพันธุกรรมเบตาบอลิค มีอาการชักเกร็ง โรคผิดปกติทางพันธุกรรม พิการด้านการเคลื่อนไหวและสติปัญญาบกพร่องแต่กำเนิด จำนวน 6 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกล่องยาพระราชทานกับเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษา ทรงสอบถามอาการป่วยและแนวทางการรักษาด้วยความสนพระราชหฤทัย ทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วย ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาออกหน่วยแพทย์พระราชทาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก

     จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกของกลุ่มทอผ้าบ้านพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ้าบาติก จังหวัดยะลาและจังหวัดสตูล ผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติจากยางกล้วย จังหวัดสงขลา ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเพาของกลุ่มจักสานย่านลิเพาโพธิ์เสด็จ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ้าบาติกย้อมครามสร้างลวดลายจากดินขาว จังหวัดระนอง ผ้าฝ้ายทอจากเส้นใยกล้วยของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ในการนี้ ทรงชื่นชมในผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีงดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคใต้ ทั้งยังพระราชทานพระราชานุญาตให้ราษฎรร่วมในการฉายพระรูปด้วย ยังความปลี้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

     ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพโรคทั่วไป ตรวจโรคเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่มีประสิทฺธิภาพ ได้แก่ เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตรวจภาพจอประสาทตา ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม แก่บัณฑิต ญาติบัณฑิต และประชาชนทั่วไปและรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ออกหน่วยให้บริการเก็บตัวอย่างโดยห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ เพื่อตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองประชาชนเข้าพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 มีประชาชนมาตรวจรักษา จำนวนรวม 1,415 คน ตรวจโรคทั่วไป 852 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคตาแห้ง โรคต้อเนื้อ โรคกระเพาะอักเสบ และมีผู้ป่วยที่ทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวนรวม 19 คน โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์พระราชทาน จำนวน 539 คน ประกอบด้วยแพทย์ จำนวน 126 คน ทันตแพทย์ จำนวน 18 คน และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 395 คน

     ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ อย่างทั่วถึง ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ