พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวันที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563

        วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 16.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ 1
        ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
        ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทด้วย

        เวลา 18.34 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานปาริชาติ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยทรงแย้มพระสรวล และทรงโบกพระหัตถ์ แก่ราษฎรที่ต่างพร้อมใจเปล่งเสียงถวายพร “ทรงพระเจริญ” อย่างต่อเนื่อง จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยให้บริการ โดยกองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลศรีธัญญา และสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มาออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน และผู้ปกครองบัณฑิต ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทั้งการตรวจสุขภาพ ตรวจโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง ซึ่งได้นำเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่ทันสมัย มาตรวจวินิจฉัยอย่างครบวงจร รวมทั้งบริการกายภาพบำบัด และทันตกรรม โดยวันนี้มีผู้มารับบริการ 321 ราย โรคที่พบมาก ได้แก่ ค่าสายตาผิดปรกติ ตาแห้ง ต้อลม กล้ามเนื้ออักเสบ และเข่าเสื่อม
        ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 4 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  รับพระราชทานกล่องยาพระราชทานกับเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษา ทรงสอบถามอาการป่วยและแนวทางการรักษาด้วยความสนพระราชหฤทัย ทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วย ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

        จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร. ) ที่ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้บรรลุผลตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ ตั้งแต่ปี 2495 รวม 4,877 โครงการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามพระบรมราโชบายสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง
        ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้สร้างอาชีพให้ราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งล้วนเป็นงานฝีมือจากชาวนา ชาวไร่ เพื่อให้มีอาชีพ และรายได้อย่างยั่งยืน เช่น งานปัก งานตุ๊กตาปั้นชาววัง จักสานย่านลิเภา จักสานไม้ไผ่ลายขิด ผ้าไหม และผ้าฝ้ายทอมือ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ราษฎรมีโอกาสแสดงงานฝีมือและจำหน่าย ทำให้มีรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ