พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ 2

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563

        วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 17.04 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ 2

        เวลา 18.24 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานปาริชาติ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปออกหน่วยให้บริการ โดยกองแพทย์หลวง ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพโรคทั่วไป ตรวจโรคเฉพาะทาง แก่บัณฑิต ญาติบัณฑิต และประชาชนทั่วไป ด้วยเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่มีประสิทฺธิภาพ ได้แก่ เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตรวจภาพจอประสาทตา ซึ่งตลอด 2 วันที่ผ่านมา มีประชาชนมารับบริการรวมทั้งสิ้น 513 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคต้อกระจก ตาอักเสบ ต้อเนื้อ และกล้ามเนื้ออักเสบ
        ในการนี้  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ การเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ พิการอัมพาตท่อนล่างเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ จำนวน 5 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกล่องยาพระราชทาน กับเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษา ทรงสอบถามอาการป่วยและแนวทางการรักษาด้วยความสนพระราชหฤทัย ทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วย ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ร่วมสนับสนุนในการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

        จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ล้วนเป็นงานฝีมือของชาวนาชาวไร่ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอด ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญและทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดงานศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ราษฎรมีโอกาสแสดงผลงานที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของและผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด ซึ่งต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ