ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติในการทำความดีเพื่อส่วนรวม พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้จำนวนโลหิตสำรอง
ในโรงพยาบาลต่าง ๆ มีน้อยลง ซึ่งในการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 หน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาค และส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ

     วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันนี้มี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยบริการที่เข้ารับบริจาคโลหิต โดยมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 149 คน ได้โลหิต จำนวนรวม 67,050 ซีซี ซึ่งจะนำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป

     ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ในช่วงต้นปี 2563 หน่วยราชการในพระองค์ อาทิ หน่วยเฉพาะกิจ 904 ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อโลหิต
แก่ผู้ป่วย และโรงพยาบาลที่มีความประสงค์ เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ