ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้เข้ารับการบริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ในการนี้ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์
ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพาร เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา และมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเสียสละ อุทิศตน ทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยต่างพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต
     วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00  น. ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากเขตพระราชฐานพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ สวนจิตรลดา สนามเสือป่า วังสระปทุม วังเทเวศร์ จากกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และจิตอาสาพระราชทาน
จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต  ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ในวันนี้  มีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยบริการที่เข้ารับบริจาคโลหิต โดยมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 307 คน ได้โลหิต จำนวนรวม 122,800 ซีซี
โดยจะนำไปเป็นโลหิตสำรอง ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการนำไปใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ  มีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งในการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต
ของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตามพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยในการบริจาคโลหิต หน่วยราชการในพระองค์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาค และส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยต่อไป
     ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ในช่วงต้นปี  2563 หน่วยราชการในพระองค์ อาทิ หน่วยเฉพาะกิจ
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด เพื่อส่งต่อโลหิตแก่ผู้ป่วย และใช้เป็นโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ