ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้เข้ารับการบริจาคโลหิตลดลง อีกทั้งโรงพยาบาลต่าง ๆ
ยังมีความต้องการที่จะสำรองโลหิตไว้ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในการนี้ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ ในการเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตน ทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยต่างพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต
     วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต 
ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ในวันนี้ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยบริการที่เข้ามารับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิตได้ จำนวน 132 คน  ได้โลหิต จำนวนรวม 59,400 ซีซี รวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 มกราคม 2564 ได้โลหิต จำนวนรวม 249,250 ซีซี ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ มีน้อยลง ซึ่งในการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ในการทำความดีเพื่อส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยในการเข้าบริจาคโลหิต หน่วยราชการในพระองค์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาค และส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป
     ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ อาทิ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ และกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2
รักษาพระองค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อโลหิตแก่ผู้ป่วย และโรงพยาบาลที่มีความประสงค์ เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ