ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้เข้ารับการบริจาคโลหิตลดลง อีกทั้งโรงพยาบาลต่าง ๆ
ยังมีความต้องการที่จะสำรองโลหิตไว้ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในการนี้ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ ในการเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตน ทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยต่างพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต
     วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากเขตพระราชฐานพระที่นั่งอัมพรสถาน และวังศุโขทัย พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต 
ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย
ในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ มีจำนวนลดน้อยลง ไม่เพียงพอกับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
รักษาพระองค์ และกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลในพื้นที่
เพื่อส่งต่อโลหิตแก่ผู้ป่วย และโรงพยาบาลที่มีความประสงค์ เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในวันนี้ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ได้พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต เพื่อแสดงถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ในการทำความดีเพื่อส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยในการเข้าบริจาคโลหิตของหน่วยราชการในพระองค์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาค และส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป 
     สำหรับในวันนี้ มีหน่วยรับบริจาคโลหิต สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ คณะแพทย์ศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยที่เข้ามารับบริจาคโลหิต
มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้ จำนวน 108 คน ได้โลหิต จำนวนรวม 48,600 ซีซี ตั้งแต่วันที่ 18 – 21 มกราคม 2564 รวม 4 วัน ผู้บริจาครวม
จำนวน 696 คน ได้โลหิต จำนวนรวม 297,850 ซีซี ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป         

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ