พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยาชุดพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด และทรงห่วงใย
ในความเดือดร้อนของราษฎร และมีพระราชประสงค์ที่จะบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวนทั้งสิ้น
41,083 ครัวเรือน
     วันที่ 20 มกราคม 2564  ที่ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตรี ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง เชิญยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน จำนวน 30,662 ชุด ไปมอบแก่หน่วยงานในพื้นที่สำหรับนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ได้แก่ หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 10,000 ชุด พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ได้แก่ คลอรีนผง จำนวน 500 กิโลกรัม สารส้ม จำนวน 500 กิโลกรัม และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวน 20,662 ชุด เพื่อนำไปมอบให้ประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ซึ่งยาชุดพระราชทานดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ ยารักษาโรคผิวหนัง ยาโรคตา ยาสำหรับโรคระบบทางเดินอาหาร ยาแก้ปวด และชุดทำแผล ซึ่งเหมาะสำหรับการรักษาพยาบาลในสถานการณ์อุทกภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ