สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จะคลี่คลาย

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564
สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จะคลี่คลาย
THE BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD WOULD LIKE TO ANNOUNCE THE CLOSURE OF ROYAL PALACES AND LOCATIONS

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ