โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ