พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรผู้ประสบอุทกภัย