พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย)
พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย)
พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย)
พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย)