พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก่ราษฎร เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๘๑ โครงการ

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตภัยแล้ง โดยทรงรับฎีกาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ราษฎร ขอพระราชทานพระมหากรุณา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๘๑ โครงการ ประกอบด้วยภาคเหนือ ๔๐ โครงการ ภาคกลาง ๖ โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ โครงการ และภาคใต้ ๑๕ โครงการ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งทุกโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสร้างประโยชน์และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร กว่า ๙๓,๔๓๗ ไร่ ๔๖,๓๑๓ ครัวเรือน ๑๗๕,๒๕๖ คน ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้รับพระราชทานโครงการ ฯ

  • ภาคเหนือ จำนวน ๔๐ โครงการ

๑.๑  โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแหนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๑.๒  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑.๓  โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

๑.๔  โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

๑.๕  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.๖  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑.๗  โครงการก่อสร้างฝายวังกอกพร้อมระบบส่งน้ำและฝายปางไคร่พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๑.๘  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากล้องลี่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑.๙  โครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๑.๑๐  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลวงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๑.๑๑  โครงการขุดลอกแก้มลิงดอนยาวพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

๑.๑๒  โครงการก่อสร้างประปาภูเขาห้วยแม่สูตรพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

๑.๑๓  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เสลียมพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

๑.๑๔  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเลิศพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

๑.๑๕  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เชียงรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๑.๑๖  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

๑.๑๗  โครงการก่อสร้างฝายทุ่งส้านพร้อมระบบส่งน้ำเหมืองทุ่งแพะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

๑.๑๘  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

๑.๑๙  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุ้นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

๑.๒๐  โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ ๑ พร้อมระบบประปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒๑  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคอกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

๑.๒๒  โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำภาคพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๑.๒๓  โครงการก่อสร้างฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

๑.๒๔  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

๑.๒๕  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองเกตุพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๑.๒๖  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกะตัดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๑.๒๗  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒๘  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวนหลวง แห่งที่ ๒ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

๑.๒๙  โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านนาเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๑.๓๐  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยระแฮน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๑.๓๑  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไฟพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

๑.๓๒  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ซางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑.๓๓  โครงการก่อสร้างฝายทุ่งโป่งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

๑.๓๔  โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำหน่วยที่ ๓ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑.๓๕  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่งามพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๑.๓๖  โครงการก่อสร้างฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

๑.๓๗  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ระวานพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

๑.๓๘  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยชมพูพร้อมระบบส่งน้ำและปรับปรุงสระเก็บน้ำ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่แตง
         จังหวัด เชียงใหม่

๑.๓๙  โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยย่าม่องพร้อมระบบส่งน้ำและโครงการก่อสร้างฝายห้วยย่าม่อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑.๔๐  โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านโคกผักหวานพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  • ภาคกลาง จำนวน ๖ โครงการ

๒.๑  โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๒.๒  โครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๒.๓  โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒.๔  โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อมพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒.๕  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรางขยีพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๒.๖  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๐ โครงการ

๓.๑  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบท่อส่งน้ำบ้านห้วยหมากหล่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

๓.๒  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓.๓  โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓.๔  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๓.๕  โครงการก่อสร้างฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำและขุดลอกหนองน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓.๖  โครงการก่อสร้างฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๓.๗  โครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๓.๘  โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

๓.๙  โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยยางพร้อมขุดลอกลำห้วยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓.๑๐  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๓.๑๑  โครงการขุดลอกหนองภะคะวัมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๓.๑๒  โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๑๓  โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญพร้อมอาคารประกอบ และระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

๓.๑๔  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำตับน้อยและก่อสร้างฝายบ้านนาจานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

๓.๑๕  โครงการก่อสร้างฝายห้วยสีดาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๓.๑๖  โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านถั่วแปบพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๑๗  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำตกสองชั้นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๓.๑๘  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านราษฎร์เจริญพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๓.๑๙  โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองคูขาด บ้านหนองหว้า  โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองน้ำ บ้านเก่าโก และโครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองใหม่ บ้านทุ่งบ่อ อันเนื่องมาจาก  

         พระราชดำริ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.๒๐  โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

  • ภาคใต้ จำนวน ๑๕ โครงการ

๔.๑  โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง ๑๖ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

๔.๒  โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

๔.๓  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๔.๔  โครงการฝายเก็บกักน้ำคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔.๕  โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๔.๖  โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๔.๗  โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองบาโร๊ะยางอ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๔.๘  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านลาเมาะในและก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านบาโง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

๔.๙  โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอร์แยง ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายไอร์กาเซ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอร์แตแต และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายสะกูปา

       อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

๔.๑๐  โครงการก่อสร้างฝายบ้านสันติพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

๔.๑๑  โครงการปรับปรุงฝายบ้านควนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๔.๑๒  โครงการก่อสร้างฝายบ้านแยะในพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

๔.๑๓  โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๔.๑๔  โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาเพ-ลา และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

๔.๑๕  โครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านบางเหรียงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธาน

โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ