พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริฝนหลวง โดยให้คิดถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ผ่านพ้นจากวิกฤตภัยแล้ง มีน้ำกินน้ำใช้ และทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564

      เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคตะวันออก ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ และตั้งหน่วยปฏิบัติการ ฯ จำนวน ๘ หน่วย ๕ ภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยพื้นที่ภาคตะวันออก มีเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิด CARAVAN จำนวน ๓ ลำ ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำ บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ ในโอกาสนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ พัฒนาเป็นรันเวย์ ราดแอสฟัลติกส์คอนกรีต ปัจจุบันได้ดำเนินการในระยะที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามแผน สำหรับในระยะที่ ๒ จะดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรสนามบินและงานระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยสนามบินท่าใหม่จะเป็นฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากสนามบินอยู่ทางด้านต้นลม ในฤดูแล้งของช่วงเวลาดังกล่าวจึงสามารถบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรของภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่ปลูกไม้ผลของจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และสระแก้วตอนล่างได้ทั้งหมด ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้สนามบินเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่จะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น รองรับเครื่องบินขนาดเล็ก (CARAVAN) และเครื่องบินขนาดกลาง (CASA) โดยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่าทั้งด้านการปฏิบัติการฝนหลวง และการสนับสนุนภารกิจทางการทหารและความมั่นคงได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริฝนหลวง โดยทรงห่วงใยราษฎรและให้คิดถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นหลัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริฝนหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริฝนหลวง

ให้กำลังใจแก่นักบินและเจ้าหน้าที่ในการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริฝนหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริฝนหลวง

การปฏิบัติการฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริฝนหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริฝนหลวง

การปรับปรุงรันเวย์ โดยการราดแอสฟัลติกส์คอนกรีต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริฝนหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริฝนหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริฝนหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริฝนหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริฝนหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ