พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ในการสอบภาษาบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สนามสอบ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564

        เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมพิธีถวายสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบภาษาบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งหลัง ณ สนามสอบ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ