สำนักพระราชวัง ขอแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564
สำนักพระราชวังขอแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

     สำนักพระราชวัง เตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยว เกิดความปลอดภัยและมีความมั่นใจ เมื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเขตพระราชฐาน ประกอบด้วย
   ๑. มีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าชมพระบรมมหาราชวัง
   ๒. เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
   ๓. จัดจุดลงทะเบียนเข้า – ออก พระบรมมหาราชวัง โดยเขียนรายละเอียด ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
       หรือสแกน QR CODE ในเว็บไซด์ www.ไทยชนะ.com
   ๔. มีจุดบริการล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบบเท้าเหยียบ
   ๕. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลตามจุดรับบริการในพระบรมมหาราชวัง
   ๖. ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ /ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม ทุก ๒๐ นาที
   ๗. มีจุดให้บริการทางการแพทย์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
     

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
และมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและให้บริการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ บริเวณจุดคัดกรองที่สนามหลวง (ตรงข้ามประตูมณีนพรัตน์)
โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยการเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะและวัตถุต้องห้าม
ตลอดจนการตรวจค้นสัมภาระ บริเวณจุดคัดกรองที่สนามหลวง (ตรงข้ามประตูมณีนพรัตน์)
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ๑๙๑

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบบริเวณทางเข้าหอรัษฎากรพิพัฒน์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จุดวัดอุณหภูมิร่างกายโดยการเดินแบบเว้นระยะห่าง เพื่อผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนที่ติดตั้งภายในหอรัษฎากรพิพัฒน์
โดยเจ้าหน้าที่แผนกแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จุดลงทะเบียนเข้าพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตูวิเศษไชยศรี (ด้านข้างอาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์)
โดยการเขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท์
หรือลงทะเบียนด้วยการสแกน QR CODE ในเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com
พร้อมทั้งให้บริการแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จุดบริการทำความสะอาดมือด้วยน้ำเปล่า การให้บริการกระดาษเช็ดมือและการให้บริการแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ บริเวณทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านหน้าประตูฤาษี

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

การให้บริการแอลกอฮอล์เจลบริเวณทางขึ้นพระอุโบสถ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

การดูแลทำความสะอาดห้องสุขา และจุดสัมผัสร่วม ทุกๆ ๒๐ นาที

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จุดลงทะเบียนออกพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตูวิมานเทเวศร์ (ด้านหน้าอาคารกองพระราชพิธี) โดยการเขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท์หรือลงทะเบียนด้วยการสแกน QR CODE ในเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com พร้อมทั้งให้ บริการแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ