สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564

     สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด
หมายเหตุ
 – ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว
 –
สุภาพบุรุษ : ชุดขอเฝ้าหรือชุดสุภาพ
 –
สุภาพสตรี : ชุดไทยหรือชุดสุภาพ

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ