พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai แก่โรงพยาบาลสนาม

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564

       เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ได้รับพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องเอกซเรย์ ฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในความดูแล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ