พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในการรักษาโรคไวรัสโควิด 19

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564

      เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง Hi Flow Nasal Cannula (HFNC) NeoHif – i7 จำนวน 10 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีปัญหาระบบการหายใจเพิ่มขึ้นจำนวนมากในขณะนี้ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ