พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ประจำปี 2564

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2564  เวลา 18.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ  พิลาสกัลยาณี 
ณ  พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต   ทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง  เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และเนื่องใน
วันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ประจำปี 2564
     ในการนี้   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง  จำนวน  6  พระอาราม  ได้แก่ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  และวัดนิเวศธรรมประวัติ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา  และที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง จำนวน  7  พระอาราม  ได้แก่  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  วัดนิเวศธรรมประวัติ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ประจำปี 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ประจำปี 2564

         

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ประจำปี 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ