พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจชนิดบันทึกพระราชทานแก่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564

       เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า 10 ลิตร จำนวน 10 เครื่องและเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจชนิดบันทึก 12ช่อง จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ