พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระโสภณธรรมาภรณ์ ณ วัดสามกอง จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระโสภณธรรมาภรณ์ อายุ 102 ปี พรรษา 79 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร ณ วัดสามกอง ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ