พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสนามสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้แต่ละโรงพยาบาลเกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- ๑๙ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- ๑๙ โดยโรงพยาบาลในสังกัดได้แก่ โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาจันทรุเบกษา โรงพยาบาลสนามโรงเรียนการบินกำแพงแสน กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์
   – Cover all Gown จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น
   – Leg Cover จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น
   – Face Shield จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น
   – หน้ากากอนามัย N95 จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น

    การได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ จะนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ