พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2564

     ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
     วันที่ 8 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,500 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
     ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

    ในการนี้ องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ชุมชนดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 11 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

     จังหวัดสระบุรี ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ที่อ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันแผ่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและใกล้เคียง ทำให้เกิดน้ำฝนสะสมไหลลงคลองชัยนาท-ป่าสัก ประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก ทำให้ผนังกั้นน้ำคลองบริเวณตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ ถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหาย น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ และอีกส่วนได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกท้ายเขื่อนของเขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ลงแม่น้ำป่าสักไหลผ่านพื้นที่อำเภอต่าง ๆ และการระบายน้ำของเขื่อนพระราม 6 ลงคลองระพีพัฒน์ ซึ่งบางพื้นที่เป็นเส้นทางน้ำหลากและลุ่มต่ำ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน วัด โรงเรียน ได้รับความเสียหายใน 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ อำเภอบ้านหมอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวิหารแดง อำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน อำเภอหนองแซง อำเภอวังม่วง อำเภอแก่งคอย และอำเภอมวกเหล็ก รวม 46 ตำบล 240 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,229 ครัวเรือน พื้นทางการเกษตรและบ่อเลี้ยงสัตวน้ำ เสียหาย 26,646 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว เหลือบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วม และเฝ้าระวัง
     ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทาน เร่งระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่
เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชน
ได้กลับมาใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพได้ตามปกติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ