พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระธรรม วุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนากับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระธรรมวุฒาจารย์  เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
        เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง  เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน  ไปถวายแด่พระธรรมวุฒาจารย์  อายุ 89 ปี  พรรษา 69  เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
        พระธรรมวุฒาจารย์ เกิดเมื่อวันที่  17 ธันวาคม พ.ศ. 2474 อายุ 89 ปี พรรษา 69 อุปสมบทเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2495 เป็นพระสงฆ์ที่ถือสมถะเรียบง่าย มีเมตตา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ เป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์ ถือครองสมณเพศตั้งแต่เป็นสามเณร และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมและลูกศิษย์ ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ