พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 – 13 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2564

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 – 13 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา       
     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564  เวลา 10.09 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 – 13 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระศรีกิตติเมธี รองเจ้าคณะภาค 12 – 13 (ธรรมยุต) รองเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร เป็นผู้รับมอบแทน เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ เผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 – 13 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 – 13 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 – 13 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 – 13 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ