วีดีทัศน์พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระมหาสมณานุสรณ์”

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564

     วีดิทัศน์พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วาระครบ 100 ปี แห่งการสื้นพระชนม์ และในการที่องค์การยูเนสโกรับรอง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2564

Play Video about วีดีทัศน์พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระมหาสมณานุสรณ์"

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ