พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระเทพสารคามมุนี เจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระเทพสารคามมุนี
          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระเทพสารคามมุนี อายุ 93 ปี เจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
          พระเทพสารคามมุนี เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471 อายุ 93 ปี พรรษา 73 อุปสมบทเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2491 เป็นพระสงฆ์ที่ถือสมถะเรียบง่าย มีเมตตา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระนักพัฒนา สร้างศาสนสถานต่าง ๆ ส่งเสริมให้ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมในการเรียนบาลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมและลูกศิษย์ ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ