พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระเทพสิทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระเทพสิทธิมงคล
          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการ สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระเทพสิทธิมงคล อายุ 90 ปี เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม ตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
         พระเทพสิทธิมงคล เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2474 อายุ 90 ปี พรรษา 70 อุปสมบทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2474 เป็นพระสงฆ์ที่ถือสมถะเรียบง่าย มีเมตตา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระนักพัฒนา ส่งเสริมให้ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมและลูกศิษย์ ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 17 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระนอง เจ้าคณะอำเภอกระบุรี และเจ้าอาวาสวัดตโปทาราม ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ