สำนักพระราชวังปิดเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน เนื่องจากมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
สำนักพระราชวังปิดเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ