พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา
          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่
เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
          พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) เกิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2477 อายุ 87 ปี พรรษา 67 อุปสมบทเมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 ณ วัดทองนพคุณ
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ เป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์ และเลื่อมใสของญาติโยมและ
ลูกศิษย์ ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ