พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. การนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ดังนี้
     – พระบรมมหาราชวัง (บริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนใน)
     – พระราชวังบางปะอิน
     – วังไกลกังวล
     – พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
     – พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์
     – พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์
    โปรดแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวไทย) สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด ประชาชนที่มาลงนามในพระบรมมหาราชวังสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวง (ฝั่งทิศเหนือ)

พระราชทานปฏิทินหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ